A ficción, unha maneira de intervir na realidade

MICRO ENSAIOS LITERARIOS

 

 

   Ricardo Piglia está considerado hoxe en día como un dos escritores indispensables do noso tempo, unha das voces renovadoras da escrita latinoamericana, logo do esgotamento creador dos autores do boom. A publicación en España, nunha relativa breve paréntese temporal de obras súas como Formas breves, Respiración artificial, Nombre falso, Prisión perpetua , La ciudad ausente, Plata quemada o Blanco nocturno sitúano á par de César Aira ou Roberto Bolaño, na fronte renovadora da narrativa escrita en español. Así o confirma por exemplo a súa novela, La ciudad ausente, unha obra de fasquía claramente metaficcional.

Ricardo Piglia é un dos escritores que creen que a literatura é unha forma de condicionar a realidade, no sentido de que coa ficción se constrúen crenzas, unha das maneiras de intervir na realidade. Pero a literatura tamén nos permite fuxir do real, de todo aquilo que está controlado polos seres humanos e as súas institucións fiscalizadoras. Precisamente La ciudad ausente é herdeira dunha tradición da literatura arxentina que trata non de cómo o real abrolla na ficción, senón de cómo a ficción se manifesta na realidade.

Fiel á idea de Borges de que a linguaxe é un soño dirixido, Ricardo Piglia tematiza na novela ese intre de intersección  no que a obra literaria di a verdade, finxindo mentir. Xa que logo, o escritor crea personaxes que viaxan por un universo ficcional no que se esvaecen os lindes do tempo, do espazo e mesmo da individualidade. Quen narra en La ciudad ausente é unha maquina, unha máquina pechada nun museo, o único ser que sobrevive para contar a historia. Ela, un organismo complexo, unha sorte de “cyborg” que é pura enerxía, é a que arrinca os acontecementos da memoria viva, é a cantora, a que pode lembrar as vellas voces perdidas. Unha máquina pois reprodutora de relatos, verdadeira ameaza para os poderes establecidos que son recollidos por Junior, un dos protagonistas, e publicados antes de que acontezan os feitos.

Sobre a novela paira a figura do escritor arxentino Macedonio Fernández e as historias xurdidas sobre os baleiros e incertezas existentes na súa biografía e na relación dos seus escritos. O seu pasado anarquista e utópico,  a súa pescuda dun camiño para superar a morte convértense no alicerce sobre o que se ergue a novela. Conta Borges que Macedonio Fernández abandonaba os seus textos nos locais nos que vivía e, no canto de lles dar forma as súas ideas na escrita, tentaba espallalas a través de longas charlas e conversas, como faría unha máquina que pare relatos, aínda que sexan virtuais. A máquina de Macedonio, que mesmo está na orixe de moitos contos de Borges, funciona daquela como metonimia do acto de narrar. Ela transforma, multiplica e espalla os relatos que produce e reflicte o carácter intertextual da literatura, a evidencia de que calquera texto é portador de moitas pegadas doutras escritas.

A palabra, un poderoso soberano

Manuel María

MICRO ENSAIOS LITERARIOS

Como todo neste mundo, as relacións entre vida e literatura mereceron e seguen a merecer lecturas e interpretacións variadas e mesmo contraditorias.. A palabra escrita, aquela que pertence á literatura, á boa literatura, esa que nos fai sentir un nó no estómago, murmura ante todo, como diría Natacha Michel, que os seres humanos existen e expresan que algo existe, que existe o amor, a piedade ou o feixe de sentimentos que aniñan no corazón humano. Escritores da sabedoría literaria de Bioy Casares confesaron algunha vez que para eles a literatura sempre se confundira cos intres máis intensos da vida. Cales son eses intres? Para aqueles que coidan que a vida e a literatura equivalen á mesma cousa, eses momentos poden ser o exercicio sinxelo e á vez marabilloso de ler e de escribir, dúas teimas moitas veces case que compulsivas.

Para os escribas do antigo Exipto as palabras posuían un poder máxico. Pero seguramente foron os filósofos gregos os primeiros en se decataren con absoluta claridade do peso das palabras na construción das ideas. Unha forza que para eles xa non tiña un sentido máxico-relixioso, senón unha connotación intelectual de primeira orde. Xa Gorxias nos deixou escrita a afirmación de que a palabra é un poderoso soberano que, cun corpo miúdo e practicamente invisible, realiza tarefas absolutamente divinas. En efecto, pode eliminar o temor, suprimir a tristeza, infundir contento e euforia, aumentar a compaixón. E cando a palabra nos chega revestida co estatuto literario, multiplícanse os seus poderes en proporcións incalculables.

Cando se produce iso, acontece o que George Steiner afirmaba de maneira atinada:  a literatura é unha das empresas do intelecto que busca engaiolar dentro dos lindes do discurso a experiencia humana, o seu pasado e as súas perspectivas futuras. Iso mesmo é o que se desprende daquela metáfora que encerra o conto de Borges “A biblioteca de Babel”: calquera tarefa do ser humano pasa pola linguaxe e convértese  nun símbolo máis onde está escrito o seu pasado, o seu presente e o seu porvir. Posuído polas palabras, o home pérdese e encóntrase irremediablemente.E sabe que o silencio é sempre unha opción.

Xa que logo, a literatura semella un bo modo de resistir fronte á triunfante ruína da cultura, fronte ao tedio da existencia, fronte ao medo á aniquilación que se agacha detrás da morte. Expresábao de forma certeira un dos grandes nomes da nosa lírica, o poeta chairego Manuel María: “Toda a escrita é unha loita contra a morte. Unha palabra dita desaparece, escrita sálvase”.

Pecho esta reflexión cunha finísima observación que sobre as relacións entre vida e literatura pariu a pluma do excelente narrador e crítico literario arxentino, Ricardo Piglia. A escrita, afirma nunha das entrevistas ficticias do seu libro Crítica y ficción, ten unha vantaxe sobre a vida. Na mesma, son posibles os borradores. Xustamente por iso se fai literatura. Na vida os borradores son impensables. Soños irrealizables.

Ficción e utopía

Ricardo Piglia

MICRO ENSAIOS LITERARIOS

En 1986 nunhas lúcidas reflexións, o excelente narrador e crítico arxentino Ricardo Piglia respondíase a si mesmo sobre a esencia e os lindes da ficción. Sostiña Ricardo Piglia que non existe un eido propio e específico para a ficción e que todo pode ser obxecto da acción ficcional. Calquera curruncho da realidade por intranscendente que nos semelle, está ateigado de substancia ficcional  e pode, xa que logo, ser ganduxado por fíos ficcionais e ser trasladado doadamente aos libros que desenvolven fábulas. Ricardo Piglia puña como exemplo ou modelo onde se pode facer o transvasamento, á propia realidade arxentina durante os anos da ditadura militar, un bo lugar, dicía, para espreitar ata que punto o poder adquire frecuentemente a forma dunha ficción criminal, se ben engadía que a ficción non é o lugar da verdade.

É xustamente nesta encrucillada de camiños entre a verdade e a falsidade onde a ficción xoga as súas cartas. Todo o que é literatura de creación -pensemos sobre todo na novela, no relato e no teatro- é pola súa propia natureza unha grande fábula, unha grande mentira, por moito que se nutra nos mananciais do cotián ou corra parella á realidade.

O escritor de ficción é pois  un visionario que se instala no futuro e constrúe o que non existe, o novo, con materiais que lle ofrece o presente. Ou como dicía Ernest Bloch, “a literatura é unha festa e un laboratorio do posible”. Non fai falla que a ficción estea feita de algo extraordinario. Neste sentido tiña razón Michel Foucault cando afirmaba que a literatura non está feita de algo inefable. Endalí que con toda xustiza se lle poida chamar fábula, no sentido estrito e orixinario do termo.

G. Lukács

Non nos deben entón estrañar os inquéritos que verbo do futuro da novela formulaba hai anos George Steiner: ¿que novela pode hoxe competir en condición de igualdade coa mellor reportaxe, coa narrativa inmediata? Unha apreciación semellante á que chegara tamén outro grande escritor, V. S. Naipul: a novela non sobreviviu ao seu momento histórico, xa non desempeña un papel útil e será substituída pola simple narración obxectiva.

Non se trata de cuestionar a calidade  da creatividade moderna. Xa no século V antes de Cristo xurdiu a pregunta sobre se pagaba a pena copiar en custosos pergameos historias tan caóticas e carentes de emoción como as contadas na Ilíada e na Odisea. O que cómpre é determinar o seu status. E este non é outro que o seu carácter utópico. De novo volvo a unha cita de Bloch: “O caracter esencial da literatura é tratar o que aínda non se ten manifestado como existente”. Xa que logo, poida que sexa este seu carácter utótipo e non a narración inefable o que en última instancia salve a ficción nas súas constantes apostas coa morte ao longo dos séculos e converta en verdade o que expresou Lukács, o máis grande crítico marxista: “Ningunha novela ten un final desgraciado”.