Declarado deserto o Premio Lueiro Rey de Novela Curta 2013

O xurado da XX convocatoria do Premio Manuel Lueiro Rey  de Novela Curta acordou no día de hoxe deixar deserto o devantido Premio na convocatoria deste ano. Reproduzo a seguir a Acta da deliberación do xurado:

 

“ACTA DO XX PREMIO

MANUEL LUEIRO REY”

Novela curta en galego

 COMITÉ ORGANIZADOR:

 D. Miguel Ángel Pérez García

Presidente

Alcalde do Ilmo. Concello do Grove

 D. Alexandre Aguín Castro

Concelleiro de NNTT, Documentación e Patrimonio do Ilmo. Concello do Grove

 Dna. Marina Olga Aguín Núñez

Secretaria

Encargada da Casa da Cultura

 ENTIDADE COLABORADORA:

 D. Olegario Sotelo Blanco

Sotelo Blanco Edicións

 XURADO:

 D. Manuel Quintáns Suárez

Presidente

D. Francisco Martínez Bouzas

D. Armando Requeixo Cuba

Dª. Ánxela Gracián

D. Juan Tallón Salgado

  No Grove, sendo as 11:30 horas do día 23 de novembro de dous mil trece, reúnese o Xurado nomeado polo Concello do Grove, para ditaminar o XX Premio de novela curta “Manuel Lueiro Rey.

 O xurado, presidido por D. Manuel Quintáns Suárez e do que forman parte D. Francisco Martínez Bouzas, D. Armando Requeixo, Dna. Ánxela Gracián e mais D. Juan Tallón, gañador da edición anterior, acordou, por maioría, declarar DESERTA a presente convocatoria.

Tras un longo e profundo debate, os membros do xurado non atoparon os puntos de encontro necesarios que os conducisen á escolla dun orixinal como gañador. Secasí, este xurado quere recoñecer as calidades que puntualmente puido descubrir nalgunhas das obras presentadas a concurso, mais entende que non foron suficientes para xustificar a concesión dun galardón da traxectoria e o renome do Premio de Novela Curta Manuel Lueiro Rey.

Tamén si, este xurado quere congratularse do decidido apoio que as dúas entidades que avalan o premio, o Ilmo. Concello do Grove e mais a Editorial Sotelo Blanco, amosaron sempre e seguen amosando para o bo desenvolvemento do certame, confirmado polo feito de que xa estean preparándose as bases para a vindeira convocatoria no primeiro trimestre do 2014.

Noutra orde de cousas, o xurado, coincidindo coa vixésima convocatoria deste premio, o máis antigo de Galicia no seu xénero, quere mostrar publicamente o seu recoñecemento ao labor desempeñado na organización e edición do mesmo por todos aqueles que co seu traballo o fixeron posible ao longo destes anos, significando especialmente a dedicación profesional de Dna. Marina Aguín Núñez, responsable cultural para o premio do Ilmo. Concello do Grove, e mais Dna. Chelo Carreira e D. Xabier Vázquez, traballadores do selo editor que tan admirablemente axudaron a materializar os froitos deste certame.

 Dá fe do acto a secretaria do comité organizador, no Grove a 23 de novembro de dous mil trece.

 Asinan, así mesmo, a acta os membros do Xurado”